Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068

Aktieägarna i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 klockan 15:00 på The Park Forskaren, Hagaplan 1, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2024, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16:00 måndagen den 24 juni 2024 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm eller via e-post info@kiwok.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis bifogas anmälan, dessa måste vidare vara tillgängliga vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas på bolagets webbplats, www.kiwok.se, senast 3 veckor före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 18 juni 2024, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ärenden på stämman:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslaget till dagordningen
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut angående
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning

och koncernbalansräkning

 1. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 2. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b):

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överföres i ny räkning.

Styrelsens förslag till fastställande av arvode åt styrelse och revisor (Punkt 9):

Styrelsen föreslår ett arvode till styrelseordföranden om 100 000 kronor och till styrelseledamöter om 50 000 kronor, samt att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

Styrelsens förslag till val av styrelse och revisor (Punkt 10):

Förslaget är val av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Till ledamöter i styrelsen föreslås omval av:

• Anders Östlund såsom ordförande,
• Klas Nyström och
• Björn-Erik Erlandsson.

Till revisor föreslås omval av:

• Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Håkansson som huvudansvarig.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (Punkt 11):

Styrelsen förslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.  Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att möjliggöra skyndsam finansiering i samband med anskaffning av rörelsekapital, företagsförvärv eller reglering av skuld.  Emission enligt detta bemyndigande skall ske till marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.  Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 11 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm, eller via e-post till: info@kiwok.se.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut i punkten 11 ovan kommer att hållas tillgängliga på hemsidan, www.kiwok.se. På begäran skickas årsredovisningen och övriga handlingar till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm 30 maj 2024

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se