Kiwok publicerar kvartalsredogörelse för det andra kvartalet 2023

 

   

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden april - juni 2023

Under perioden redovisar koncernen ingen försäljning, motsvarande gällde samma period föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om - 481 Tsek, att jämföra med – 255 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var 14 Tsek, att jämföras med
– 9 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till - 0,02 sek att jämföras med 0 sek för samma period föregående år.

 

VD Klas Nyström kommenterar

Försäljning och resultat
Bolaget redovisar under perioden ingen försäljning vilket även gällde för motsvarande period föregående år. Koncernens resultat före skatt under perioden uppgår till – 481 Tsek, resultatet har påverkats positivt med
+ 36 Tsek till följd av en uppgörelse med en leverantör. Resultatet för samma period föregående år var
 
– 255 Tsek.  

Introduktion av hållbarhet, prevention och precision inom vården
Distanshantering av patienter leder till en hållbar och nära vård som kännetecknas av prevention, prediktion, personanpassning och patientinvolvering. Mer fokus och större resurser läggs nu på distansmonitorering och precisionshälsa inom vårdsektorn. Genom att individualisera mätningar, analyser, diagnos, medicinering och uppföljning uppnås större precision i insatserna. Behandling kan tidigareläggas, mänskligt lidande kan minska och vårdresurser sparas. Klimatavtrycken minskar när patienter inte belägger sjukhusen och slipper sjukresor.

Kiwok har under snart 20 år utvecklat och erbjudit marknaden lösningar för distanshantering av patienter. Vi har en gedigen kunskap om problemen, möjliga lösningar och teknikutvecklingen. Vi har vi ett brett kontaktnät inom vården, akademin, patientgrupper, forskningsinstitut och kollegor inom medtech-branschen och vi söker kontinuerligt samverkan med andra för att bredda och vässa vårt erbjudande och sänka tiden till marknaden.

Digitala lösningar har utvecklats och implementerats, ofta inom de administrativa delarna av vården. Nästa stora transformation inom vården blir att föra ut processer och lösningar närmre patienterna och på så sätt spara resurser, höja vårdkvalitén samt spara miljön. Kiwok är väl positionerade för att delta i den transformationen och utvecklar nu AI-baserad automatanalys, individuell hälsoprofil och lösningar för förebyggande och prediktiva åtgärder.

 

Samverkan med SaraWell

Kiwok Nordic AB (publ) och SaraWell OY har tecknat en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap inom områdena produktsamverkan och marknadsaktiviteter.

SaraWell är ett e-hälsoföretag som erbjuder förebyggande vård av livsstilsförorsakade sjukdomar, speciellt inom diabetes. SaraWell har utvecklat HealthyDays: en SaaS-plattform & tjänst för 24 veckor lång, automatiserad livsstilsvägledning för stödjande behandling, kontinuerligt stöd och vägledning från sjuksköterskor, övervakning och rapportering av effektivitet och allt innehåll som utvecklats och validerats av vårdpersonal.

Syftet med samarbetet är att kombinera Kiwoks erbjudande till akademi, regioner och kommuner med avancerade och effektiva lösningar för övervakning av enskilda patienter på distans, med SaraWells automatiserad livsstilsvägledning för stödjande behandling. Tillsammans kan vi ytterligare förstärka vårdnyttan vid patienter monitorering i hemmet.

Satsningen på forskningsprojekt fortsätter med gott resultat
Bolagets ändrade kundfokus på forskare och forskargrupper inom Life Science sektorn fortsätter med gott resultat. Bakgrunden till beslutet om ändrat kundfokus är i första hand att klinikerna ännu inte varit tillräckligt motiverade att ta till sig fördelarna med distansmonitorering men också på kraven om CE-märkt utrustning i enlighet med det nya europeiska regelverket MDR vid försäljning till klinisk användning. Via medicinska forskningsprojekt får vi utmärkta referenser för den framtida försäljning till kliniker. När efterfrågan etablerats inom klinikerna är det Bolagets ambition att söka CE-märkning och åter erbjuda klinikerna våra lösningar. Bearbetningen kommer att starta med de forskningsinstitut och forskargrupper i Sverige som vi har kontakt med sedan tidigare och som kan öppna dörren för oss att komma in i pågående och framtida projekt. Vi kommer i ett nästa steg bearbeta motsvarande forskare och organisationer i utlandet med start i Nordeuropa. Vi bjuder in till partnerskap och gemensamma ansökningar om forskningsbidrag.

Samarbete med Linnéuniversitetet
Kiwok var ett av de företag som deltog vid starten av eHealth Arena i Kalmar 2019. Idag drivs Arenan av Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i samverkan med länets kommuner och näringsliv. Målet är ett ökat användande av e-hälsotjänster och en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

I linje med Kiwoks nya strategiska inriktning mot forskning har vi inlett diskussioner om utvecklingssamarbete med Linnéuniversitetet. Inom Linnéuniversitetet samordnas e-hälsofrågor av eHälsoinstitutet. Institutets kontaktpersoner har varit Kiwok hjälpsamt med att agera dörröppnare till olika institutioner och forskare inom universitetet. Detta har hittills lett till att vi för planeringssamtal med forskare inom IoT-labbet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, samt inom kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Ett av målen med projekten är att göra det möjligt att använda Kiwoks lösning BodyKom med de nya funktionerna i samband med riktade hälsosamtalet. Sådana hälsosamtal skall införas inom regionerna och syftet är att förebygga sjukdom. Med användning av BodyKom i samband med hälsosamtalen kommer hälsoeffekten av samtalen öka och Sverige få tillgång till en bank med hälsodata från friska människor. Hälsodata är en förutsättning för att vården skall kunna bygga bättre algoritmer som kan förutse och förebygga sjukdom. 

Kiwok deltog vid BME@LiU 2023 på Linköpings universitet
Linköpings Universitet bjöd för fjärde året in till BME@LiU som hölls på Universitetssjukhuset i Linköping den 20 april 2023. Kiwok deltog vid eventet och presenterade lösningar för distansmonitorering för församlade forskare vid universitetet.

Biomedicinsk teknik, eller MedTech, på Linköpings universitet ligger i skärningspunkten mellan många av universitets styrkor och strategiska områden: sensorer, biomaterial, visualisering, AI, eHälsa och många andra aspekter av medicin och välbefinnande. BME@LiU är en dag fylld av forskningspresentationer och aktiviteter av och för forskare, företag, studenter och kliniker. I denna fjärde upplaga av detta tvärveten-skapliga evenemang inbjöd universitet alla som är verksamma inom de ämnen som är relaterat till BME. Gemensamma samarbetspresentationer som involverar antingen BME och klinisk forskning eller BME i grundvetenskap uppmuntras starkt. Kiwok har inlett diskussioner om samverkan i utvecklingsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper vid Linköpings universitet.

Forskningsbidrag och innovationsupphandlingar
Kiwok har under perioden deltagit i ett arbete med en ansökan om europeisk forskningsfinansiering. Vår ansökan AI-Trust avser utlysningen HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01 — Efficient trustworthy AI - making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA). Projektet har rubriken “Advanced collaborative automation framework for trustworthy and data-efficient AI”. Vår ansökan om bidrag beviljades tyvärr inte. 

Kiwoks nyemission tillförde bolaget 457 tkr före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden 16 – 30 juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 457 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 6 %. Av beloppet tecknades 8 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 304 763 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 304 763 kronor till 21 864 303 kronor. Trotts att teckningsgraden var låg, 6 %, så är tillskottet av rörelsekapital positivt för Kiwok eftersom det ökar handlingsfriheten inför höstens marknadsaktiviteter. Arbetet med uppkapitaliseringen inför listningen fortsätter.

 

Ertbjudande från THiS Group
Investmentbolaget THiS Group AB (publ), vars verksamhet går ut på att investera i Life Science bolag, genomförde under juni och juli 2023 en företrädesemission mot sina aktieägare med avsikt att under 2023 ansöka om marknadsnotering. Företrädesemissionen är en förutsättning för marknadsnoteringen och ger också en möjlighet att fortsätta bygga på tillväxtstrategin. THiS Group erbjöd aktieägarna i Kiwok Nordic AB (publ) att delta i nyemissionen på samma villkor som de egna aktieägarna. Beroende på utfallet av THiS Groups nyemission, kommer THiS Group överväga att delta i en riktad emission i Kiwok.

 


Stockholm den 25 augusti 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076 880 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

 

 

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser.