Kiwok har genomfört nyemission

Kiwoks nyemission tillför bolaget 457 tkr före emissionskostnader
Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden 16 – 30 juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 457 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 6 %. Av beloppet tecknades 8 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med
304 763 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 304 763 Kronor.

Trotts att teckningsgraden var låg, 6 %, så är tillskottet av rörelsekapital positivt för Kiwok eftersom det ökar handlingsfriheten inför höstens marknadsaktiviteter. Arbetet med uppkapitaliseringen inför listningen fortsätter. 

Stockholm 5 juli 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Anders Östlund, Ordförande Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 0705-136 148, mejl anders.oestlund@kiwok.se
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM.