Kiwok Nordic AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare

 

Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) har idag fattat beslut om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:  Högst 8 084 826 kr

 

Antal aktier i emissionen:  Högst 5 389 884 B-aktier

 

Pris per aktie:  1,50 kronor


Avstämningsdag:  15 juni 2023

 

Teckningstid:   From den 16 juni tom den 30 juni 2023

 

Bolagsvärdering:  Cirka 32 MSEK (pre-money)

 

Företrädesrätt: Nyemissionen sker med företrädesrätt för nuvarande aktieägare varvid fyra (4) befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

 

Teckning utan företrädesrätt I de fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat B-aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal B-aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

 

Handel i aktien: Aktien i Kiwok är i dag onoterad men bolaget har ansökt om listning av bolagets aktie på Nordic SME, NGM, så snart bolaget uppfyller kraven.

 

 

Stockholm 2023-06-08

För ytterligare information kontakta

Anders Östlund telefon 0705-136 148, mejl anders.oestlund@kiwok.se eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess.