Kiwok har genomfört nyemission

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Kiwoks nyemission tillför bolaget 856 tkr före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden 5 – 23 februari genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 856 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 10,4 %. Av beloppet tecknades 555 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 570 798 B-aktier vilket innebär en utspädning med 10,4 % och antalet röster ökar med 570 798 stycken vilket innebär en utspädning med 0,8 %. Aktiekapitalet kommer att öka med 570 798 Kronor.

Trotts den relativt lågateckningsgraden, 10,4 %, så är tillskottet av rörelsekapital positivt för Kiwok eftersom det ökar handlingsfriheten inför vårens marknadsaktiviteter. Arbetet med uppkapitaliseringen inför listningen fortsätter.   

Stockholm 28 februari 2024
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO, telefon 0768 80 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se


Anders Östlund, ordförande, telefon 0705 13 61 48, mejl anders.oestlund@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

”Denna information är insiderinformation som Kiwok Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s markadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 11:00.”

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess.