Kiwok publicerar bokslutskommuniké för 2022


KIWOKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022

Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Bolaget redovisar en försäljning för perioden om 15 TSEK, att jämföra med 30 TSEK för motsvarande period 2021.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

FINANSIELL INFORMATION FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Oktober – december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK

Resultatet EBIT uppgick till - 648 TSEK

Resultat efter skatt uppgick till - 928 TSEK

Resultat per aktie var – 0,04 SEK

Januari – december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 15 TSEK

Resultatet EBIT uppgick till - 2 035 TSEK

Resultat efter skatt uppgick till - 1 596 TSEK

Resultat per aktie var – 0,08 SEK

Kassaflödet uppgick till – 10 TSEK

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas.

Väsentliga händelser under perioden

Fokus på försäljning till forsknings- och utvecklingsprojekt för att skapa referenser.

Deltagande i ansökningar om forskningsfinansiering både nationellt och på Europanivå.

VD KOMMENTAR

Marknadsutvecklingen
Intresset för marknadsavsnitten e-hälsa och distansmonitorering har fortsatt att utvecklas starkt. Vårdmarknaden drivs huvudsakligen av effektiviseringsbehovet, att kunna vårda fler med ett gott vårdresultat till lägre kostnad. Samhällets fokus på hållbarhet inom alla sektorer, som hittills knappt har märkts inom vården, kommer vara en viktig drivkraft för nya arbetssätt. Ett område som samhället hittills inte fokuserat på är förebyggande insatser. Om vården långsiktigt skall klara uppdraget att ta hand om människors ohälsa måste det förebyggande arbetet inom hälsoområdet utvecklas. Detta oberoende om det sker inom vården eller byggs upp inom andra samhällssektorer som tex folkhälsan.

Kiwoks affärsidé är att erbjuda vården lösningar inom distansmonitorering som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan via färre transporter och minskat behov av investeringar i vårdinfrastruktur. Lösningarna bidrar även till effektivare vårdprocesser, ett bättre medicinskt utfall när ohälsa upptäcks tidigare och patienten kan monitoreras och behandlas hemma, lägre kostnader genom att vårda patienten utanför sjukhusen.

Kiwok sensorer kan ingå som komponenter i fullständiga lösningar för regional hemmonitorering av större patientgrupper, då i samverkan med andra e-hälsoföretag som erbjuder kompletterande delar t.ex. plattformar för Internet of Things (IoT) kopplade till journal- och verksamhetssystem. Kiwoks sensorlösningar kan också användas stand-alone och underlätta det förebyggande hälsoarbetet på individnivå. Lösningarna kan vara ett verktyg för egenvård, fjärrövervakning samt proaktiv och individuell vård av äldre och kroniskt sjuka i hemmen. Kiwoks sensorer kan användas vid vård i hemmet, vid besök av mobila vårdteam, vid ambulanstransporter samt vid vård på sjukhus och sömlöst under hela vårdprocessen. På så sätt knyter lösningen samman patientens kontakter med olika vårdorganisationer. 

De flesta som arbetar inom vården, både kliniskt, administrativt och politiskt, inser idag den stora nyttan av digitala vårdprocesser och hantering av patienter på distans. De största hindren för implementering av våra lösningar bedömer jag fortsatt vara att vårdgivare har bristande information om vilka nya lösningar och möjligheter som finns på marknaden, att organisationerna inte är förändringsbenägna samt att upphandlingssystemen och avsaknaden av innovationsupphandlingar hittills försvårat implementering av nya lösningar.

Trender inom vården
Hänsyn till miljö- och klimatpåverkan kommer att bli en allt viktigare del av hur vården kan bedrivas. Även om vård av sjuka människor är en mycket väsentlig del av civilsamhällets uppgifter, vården står för närmre 10 % av Gross World Product (GWP), så måste även vården anpassas så att klimatavtrycket minskar.

Ett sätt att minska vårdens resursbehov och klimatavtryck är att börja allokera resurser till förebyggande hälsoinsatser. En omfördelning av resurser från vård av redan sjuka till möjligheten att i tid mäta, analysera och diagnostisera framtida ohälsa, bör på sikt leda till att vården kan leverera en god och nära vård till alla. Ett exempel på detta är de riktade hälsosamtal som nu introduceras inom regionerna. Det är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till i förändring och därmed förebygga tex hjärt- kärlsjukdom och diabetes.

Som en effekt av bl.a. coronapandemin har allt fler regioner introducerat mobila team som bedriver uppsökande vårdbesök med läkare och sjuksköterskor hos patienter med behov. Detta leder till att äldre sköra patienter lättare kan separeras från sjuka och minska spridningsrisken vid pandemier.   

Precisionsmedicin (även kallat individbaserat eller personbaserad medicin) syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patienternas egna förutsättningar och behov. Individanpassningen ställer också krav en personlig hälsoprofilen och att uppföljning av behandlingen följs upp på individnivå för att lyckas.

Att involvera patienterna i sin egen vårdprocess är ett sätt att effektivisera insatserna och motivera patienterna att följa behandling av kroniska sjukdomar. Det inkluderar att dela information och beslut med patienten avseende deras kliniska och terapeutiska undersökning och behandling, användning av nya teknologier för att implementera patienternas deltagande i sjukdomshanteringen och för att uppnå betydande och relevanta förbättringar av patientrapporterade resultat och livskvalitet.
 

Modellen P4 Medicin innefattar de fyra P:na predictive, preventive, personalized, participative och representerar hörnstenarna i en modell för klinisk medicin, som erbjuder möjligheter att modifiera sjukvårdens arbetssätt och där individens deltagande blir nyckeln till framgång. Precisionsmedicin är ett exempel på att man inte bara generellt medicinerar utan att behandlingen skall baseras på just vad den individen har för behov av och att man följer upp behandlingen tex via distansmonitorering i realtid.

En annan viktig fråga i dag är återhämtning, personer med ansträngande arbete eller livssituation men även elitidrottare tar ut sig men skapar inte förutsättningar för återhämtning. Genom distansmonitorering kan man mäta och skapa signaler som uppmärksammar personen på behovet av återhämtning och därmed förebygga överbelastning.

Nytt försäljningsfokus mot forskningen    
Kiwok har sedan straten fokuserat på att erbjuda hjärtkliniker effektiva lösningar för att via distansmonitorering förbättra det medicinska utfallet och sänka kostnaden för behandlingen. Bearbetningen av landets hjärtkliniker har hittills inte lett till implementering av vår lösning. Troligtvis beror detta på att det inte är klinikerna själva som driver förändringsarbetet utan det numer sker inom regionernas utvecklingsavdelningar. Det finns också ett tydligt informationsglapp mellan vad klinikernas/regionernas skulle ha behov av och vad leverantörernas kan erbjuda. Mindre aktörer med innovativa lösningar har svårt att nå ut med sina erbjudande till vårdens aktörer.

Bolaget har nu ändrat fokus för sin marknadsbearbetning och vänder sig till forskare och forskargrupper. Vi erbjuder vår lösning för användning inom forsknings- och utvecklingsprojekt dels för att följa upp behandlingsresultat men även för att studera möjligheterna till förebyggande insatser för att motverka ohälsa. Vi bedömer att den här typen av närvaro i forskningsprojekt även kan få spridning in på klinikerna eftersom många forskare ofta också arbetar inom specialistkliniker.

Vi har efter några månaders bearbetning märkt ett mycket större intresse för att använda våra lösningar inom forskningen i förhållande till klinikerna och var har mycket lättare att nå möjliga användare.    

Förbättrat rörelseresultat
Bolaget har ett fortsatt fokus på att minska burn raten och att så snart som möjligt nå positivt resultat. För att uppnå detta så hanterar vår egen organisation kärnverksamheten som kunder, återförsäljare och utveckling. Allt utanför kärnverksamheten ska läggas ut så långt det är möjligt. Utvecklingen ska ske i samarbete med akademi, forskningsinstitut och andra medicintekniska företag och delvis finansieras med forskningsstöd. Resultatet för 2022 – 1 596 TSEK innebär en förbättring i förhållande till resultatet 2021 om + 1 034 TSEK, förändringen är hänförlig till sänkta kostnader.

Förändringar i organisationen
Styrelseledamoten Klas Nyström ersatte Peter Ågren som VD i Kiwok i april månad 2022. Klas hade före dess lämnat tjänsten som vd i HiQ i Karlskrona AB. Peter Ågren valde att lämna tjänsten i Kiwok eftersom han behövde fokusera på hantering av flyktingmottagningen från kriget i Ukraina för FN. Organisationen består nu av fyra personer med ytterligare fyra konsulter på olika roller inom bolaget.

Förutsättningarna för listning på NGM
Den huvudsakliga delen av processen för listning av på bolaget på Nordic SME NGM är påbörjad men uppkapitalisering återstår. Bolaget undersöker löpande möjligheterna för uppkapitalisering men marknadsläget är inte optimalt.

Ny teknik ger nya möjligheter
Kiwok har sedan tidigare sökt utvecklingsresurser för att ta fram automatanalys och AI baserat beslutsstöd, vilket skulle tidigarelägger upptäckt, diagnos och behandling för patienter med hjärtproblem. Vi vill även skapa en personlig hälsoprofil vilket innebär att användarna kommer att jämföra nya mätvärden mot tidigare sparade, personliga hälsodata, samt att erbjuda användarna ett säker och personligt hälsokonto för att förvara och hantera sitt hälsodata. I förlängningen kan hälsokontot inte bara innebära att användaren säkert kan förvara sitt hälsodata, utan även att man har full kontroll över hur data hanteras av vem och varför. Detta är områden inom vilka efterfrågan kommer och Kiwok arbetar med akademin och industrin för att möta denna efterfrågan. Vi har idag kontakt med ett spanskt företag som utvecklat automatanalys och beslutsstöd vilket Kiwok kan erbjuda som ett komplement till de smarta mätutrustningar som vi har idag. Tillsammans innebär de kombinerade tjänsterna ett unikt, snabbt och säkert sätt att monitorera en persons hjärtverksamhet i realtid.     

Samverkan stärker bolagens position
I utlysningar om forskningsbidrag och i innovationsupphandlingar, både nationellt och internationellt, är ofta kraven alltför omfattande för att enskilda bolag skall kunna göra det troligt att man kan uppfylla kraven. Lösningen är att samverka med andra forskare, kliniker och kollegor inom medtech. Det finns en ständigt pågående process för matchmaking inför större utlysningar och innovationsupphandlingar. De flesta universitet, större sjukhus och forskningsinstitut (som RISE) samt många företag, stora som små, deltar i denna matchmaking. Syftet är att bygga konsortier som klarar kraven och som kan erbjuda den bästa lösningen för ett behov. Kiwok har under några år byggt ett intressant nätverk för att kunna delta i sådana konsortier.   

Kiwok avser att bredda sitt erbjudande inom kardiolog (EKG) med kompletterande lösningar för andra terapiområden som tex. Blodtryck, Diabetes och KOL. Ett effektivt och snabbt sätt att bredda utbudet är att ta upp andra leverantörers redan utvecklade lösningar inom dessa områden. På samma sätt är det viktigt att kunna integrera Kiwoks lösningar in i hälsoplattformar, system för e-journaler och datahantering för GDPR säker distansövervakning. Vi vill hela tiden anpassa vårt erbjudande till vad marknaden efterfrågar och gärna ligga före i utvecklingen. Vi ser mer och mer att upphandlingar och utlysningar om forskningsfinansiering riktar sig i första hand till konsortier i stället för mot enskilda leverantörer för att få del av så mycket innovativa lösningar som möjligt.

Verksamhetsöversikt
Under 2022 har vi prioriterar försäljningen mot forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och Norden för att skapa referenser. För försäljning till forsknings- och utvecklingsprojekt krävs ingen CE-märkning. För kommande försäljning till kliniker fortsätter vi under 2023 omcertifiering från vår tidigare certifiering enligt MDD till nya regelverket MDR. BodyKom kan inte säljas för klinisk användning före vi erhåller CE märkning enligt nya regelverket.

Vårt mångåriga samarbete med SR Medizinelektronik (SRM) i Tyskland har fortsatt. Kiwok erbjuder SRMs produkter för distansmonitorering av personers hälsoutveckling i framförallt Sverige. Företagen har även ett nära samarbete inom produktutveckling.

Under 2022 har Kiwok deltagit i ett antal ansökningar om forskningsbidrag. Vi har dels ansökt i egen regi i mindre utlysningar, dels i större utlysningar då vi ingått i konsortier med andra aktörer. Kiwok har under året ingått i konsortier som under ledning av RISE sökt bidrag både på nationell- och på Europanivå.

Under våren genomfördes leveranser till Sony Networks av mätutrustning som användes vid Sonys interna produktutveckling.

Stockholm den 2 februari 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se