Kiwok kommuniké från årsstämma

VD Klas Nyström informerade stämman i sitt anförande om den under förra året inledda fokusering mot marknaden för forskning och utveckling. Bolaget har bjudet in forskare och forskargrupper till samverkan i utvecklingen av god, nära och hållbar vård. En vård som kännetecknas av prediktion, prevention, personlig och patient involverande. Samtal om utvecklingsprojekt inom bl.a. oråden AI-baserad automatanalys, riktade hälsosamtal, individuell hälsoprofil och digitala tvillingar. Vidare är målet är som tidigare att implementera bolagets lösning för distansmonitorering av patienter i referensinstallationer. Bolaget söker forskningsbidrag och deltar via konsortier i innovationsupphandlingar. Vi arbetar med att uppkapitalisera bolaget för att uppfylla kraven vid en kommande listning av bolagets aktie samt att fortsätta processen för listningen av aktien på NGM:s lista Nordic SME. 

Under verksamhetsåret 2022 har bolaget genomfört en nyemission, med företrädesrätt för existerande aktieägare, av 300 515 B-aktier till teckningskurs 2 kronor och ett emissionsbelopp om 601 TSEK vilket i huvudsak tecknades via kvittning. Bolaget har under 2022 även lämnat dotterbolaget Kiwok Development AB ett villkorligt aktieägartillskott om 890 TSEK. 

Stockholm 28 juni 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076-880 08 00, mejl klaas.nystrom@kiwok.se
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM.