Kiwok publicerar kvartalsrapport för det första kvartalet 2024

 

Kiwok Nordic AB (publ) (”Kiwok” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsrapport för perioden januari - mars 2024. Bolaget redovisar ingen försäljning för perioden vilket även gällde för motsvarande period 2023. Kiwok rapporterar på kvartalsbasis, denna rapport har blivit försenad på grund av sjukdom.   

REDOGÖRELSE

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden januari – mars 2024

Under perioden redovisar koncernen ingen försäljning, motsvarande gällde samma period föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om – 410 Tsek, att jämföra med
– 235 Tsek under föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var – 411 Tsek, att jämföras med – 220Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till - 0,02 sek att jämföras med – 0,01 sek för samma period föregående år.

VD Klas Nyström kommenterar

Försäljning och resultat
Bolaget redovisar under perioden ingen försäljning vilket även gällde för motsvarande period föregående år. Koncernens resultat före skatt under perioden uppgår till – 410 Tsek, Resultatet för samma period föregående år var – 235 Tsek.

Aktuella projekt

  • Utvecklingsarbetet på Wireless Independent Provider (WIP) som startade i november 2023 fortsätter. 
  • Linköpings Universitet, LiU, Mälardalens universitet, MDU, Region Östergötland och Kiwok har tillsammans sökt forskningsbidrag för utveckling av precisionshälsa baserat på AI baserad automatanalys av EKG och Individuell hälsoprofil via digitala tvillingar. Projektledare är LiU.
  • Kiwok för nu diskussioner med Linnéuniversitet i Kalmar och Region Kalmar län om att starta ett implementeringsprojekt för utvärdering av distansmonitorering av EKG.    
  • Institutionen för Medicinsk teknik vid Linköpings universitet, LiU har genomfört årets upplaga av BME@LIU, en dag med ett antal forskningsseminarium och utställning av medicinsk teknik som Kiwok deltog i.
  • Kiwok har under våren arbetat med en grupp studenter från Universitetet i Nantes där vi fått hjälp med en marknadsplan för introduktionen på den Franska marknaden.

 

Förebyggande, individuell och hållbar hälsa och sjukvård
Att hantera patienter på distans skapar en hållbar och personcentrerad vårdmiljö som präglas av förebyggande insatser, förutsägelser av hälsoutvecklingen, individanpassning och patientengagemang samt livsstilsråd. Ökad fokus och resursallokering ägnas åt distansövervakning och precisionshälsa inom vårdsektorn. Genom att skräddarsy mätningar, analyser, diagnoser, medicinering och uppföljning uppnås en högre grad av precision i vårdinsatserna. Tidigare behandling, minskat mänskligt lidande och sparade vårdresurser blir möjliga resultat. Dessutom minskar klimatpåverkan när färre patienter belägger sjukhusen och undviker onödiga sjukresor.

Under nästan två decennier har Kiwok utvecklat och erbjudit marknaden lösningar för distanshantering av patienter. Vi besitter en omfattande kunskap om branschens utmaningar, möjliga lösningar och den teknologiska utvecklingen. Vårt breda nätverk sträcker sig över vårdsektorn, akademin, patientgrupper, forskningsinstitut och kollegor inom medtech-branschen. Vi strävar ständigt efter samverkan med andra för att bredda och förbättra vårt erbjudande samt förkorta tiden till marknaden.

Digitala lösningar har hittills främst fokuserat på administrativa aspekter av vården. Nästa stora förändring inom vården handlar om att föra ut processer och lösningar närmare patienterna för att spara resurser, förbättra vårdkvaliteten och minska miljöpåverkan. Kiwok är väl positionerade för att delta i denna transformation och arbetar nu med att utveckla AI-baserad automatiserad analys, individuella hälsoprofiler och lösningar för förebyggande och prediktiva åtgärder.

 

Satsningen på forskningsprojekt fortsätter
Bolagets framgångsrika omställning till att rikta sig mot medicinsk forskning och forskargrupper fortsätter med positiva resultat. Beslutet att ändra kundfokus motiveras primärt av att kliniker ännu inte känns motiverade att utveckla distansmonitorering samt de ökade kraven på CE-märkt utrustning enligt det nya europeiska regelverket MDR vid försäljning till klinisk användning. Genom medicinska forskningsprojekt säkrar vi utmärkta referenser för framtida försäljning till kliniker. När efterfrågan etablerats inom klinikerna är vår ambition att söka CE-märkning och återigen erbjuda våra lösningar till klinikerna.

Bearbetningen av marknaden har inletts i Sverige där vi redan har etablerade kontakter med forskare och där vi lättare kan anpassa vårt erbjudande till olika projekt. I nästa steg planerar vi att bearbeta motsvarande forskare och organisationer utomlands, med Nordeuropa som startpunkt. Vi välkomnar partnerskap och samarbete kring gemensamma ansökningar om forskningsbidrag.

Samarbete med Linnéuniversitetet
I enlighet med Kiwoks nya strategiska fokus på forskning har vi sedan en tid inlett diskussioner om ett utvecklingssamarbete med Linnéuniversitetet, LNU. Inom universitetet hanteras e-hälsofrågor av eHälsoinstitutet, och institutets kontaktpersoner har varit ovärderliga dörröppnare till olika institutioner och forskare på universitetet. Dessa insatser har hittills resulterat i samtal med forskare inom IoT-labbet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, kunskapsmiljön Digitala transformationer samt med produktester av Kiwoks utrustningar på LNU.

Ett av projektmålen är att integrera Kiwoks lösning BodyKom med de nya funktionerna i samband med riktade hälsosamtal. Sådana hälsosamtal planeras införas inom olika regioner med målet att förebygga sjukdom. Genom att använda BodyKom i samband med dessa hälsosamtal förväntas hälsoeffekten av samtalen öka, och Sverige kommer att kunna skapa en databank med hälsodata från friska individer. Tillgången till hälsodata är en avgörande faktor för att vården ska kunna utveckla mer effektiva algoritmer som kan förutse och förebygga sjukdomar.

Kiwok har inlett samarbete med forskare vid Linköpings universitet
Medicinsk teknik, eller MedTech, på Linköpings universitet, LiU, ligger i skärningspunkten mellan många av universitets styrkor och strategiska områden: sensorer, biomaterial, visualisering, AI, eHälsa och många andra aspekter av medicin och välbefinnande. Samarbetet inriktas nu på kombinationer av digital tvilling teknologi från LiU och distansmonitorering av personers hälsoutveckling från Kiwok med syftet att personifiera vårdprocesserna och tidigarelägga upptäckt av ohälsa. En ansökan om forskningsfinansiering har lämnats in av universitetet i samverkan med Kiwok, Mälardalens universitet och Region Östergötland.   

Kiwoks har under perioden genomfört en nyemission med företrädesrätt

Under första kvartalet genomförde Kiwok Nordic en företrädesemission som tecknades till motsvarande 856 Tsek före emissionskostnader. Emissionen genomfördes under perioden 5 – 23 februari. Totalt tecknades emissionen till 856 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 10,4 %. Av beloppet tecknades 555 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok ökade genom nyemissionen med 570 798 B-aktier vilket innebär en utspädning med 10,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 570 798 Kronor. Arbetet med uppkapitaliseringen inför listningen fortsätter. 

 

Stockholm den 5 juni 2024


Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076 880 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt

säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser.