Kiwok kommuniké från årsstämma

Kiwok Nordic AB (publ) har torsdagen den 27 juni 2024 hållit årsstämma. Stämman fattade beslut i enlighet med förslagen i kallelsen. De ordinarie styrelseledamöterna Anders Östlund, styrelsens ordförande, Klas Nyström och Björn-Erik Erlandsson omvaldes.   

VD Klas Nyström informerade stämman i sitt anförande om fokuseringen mot marknaden för forskning och utveckling. Bolaget deltar i en ansökan om forskningsbidrag för utveckling av lösningar inom precisionshälsa med Linköpings universitet, Mälardalens universitet och Region Östergötland. I region Kalmar fortsätt kontakterna med både regionen, Linnéuniversitetet och e-Health Arena i syfte att skapa studier för validering och implementering av produkten BodyKom. Vi fortsätter samarbetet med Finländska SaraWell att ta fram en produkt för livsstilsråd. En grupp studenter från Nantes University i Frankrike har i samarbete med Kiwok tagit fram en rapport för hur vår produkt BodyKom kan implementeras på den Franska marknaden. Utvecklingsprojektet med Wireless Independent Provider för att ta fram ny blåtandskommunikation för vår nya sensor beräknas kunna avslutas under Q3.  

Arbetet med att lista bolagets aktier på NGM fortsätter. Förutsättningar för detta förbättras med det ökade intresset för IPO´s. En förutsättning för detta är att Kiwok kan genomföra en uppkapitalisering. Vi undersöker även möjligheterna till samgående med andra företag inom Life Science.

Kiwok Nordic AB (publ) har i juni 2023 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 457 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 6 %. Av beloppet tecknades 8 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok ökade genom nyemissionen med 304 763 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet ökade med 304 763 Kronor.

Bolaget har under 2023 lämnat dotterbolaget Kiwok Development AB ett villkorligt aktieägartillskott om 2 151 TSEK. 

 

Stockholm 28 juni 2024
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

 

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076-880 08 00, mejl klaas.nystrom@kiwok.se
eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM.