Kiwok publicerar kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023

 

2023-11-15 11:00

   

Rapportens sifferunderlag har ej granskats av Bolagets revisorer.

Perioden juli - september 2023

Under perioden redovisar koncernen ingen försäljning, motsvarande gällde samma period föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om - 306 Tsek, att jämföra med – 407 Tsek under föregående år vilket innebär en förbättring med ca 100 Tsek.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var - 93 Tsek, att jämföras med
– 19 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till - 0,01 sek att jämföras med – 0,02 sek för samma period föregående år.

Perioden januari - september 2023

Under perioden redovisar koncernen ingen försäljning, motsvarande gällde samma period föregående år.

Under perioden redovisar koncernen en förlust före skatt om – 1 010 Tsek, att jämföra med – 668 Tsek under föregående år. Föregående år gjorde koncernen en nedskrivning av skulder om 718 Tsek.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för koncernen under perioden var 106 Tsek, att jämföras med 10 Tsek under föregående år.

Resultatet per aktie uppgick till - 0,05 sek att jämföras med - 0,3 sek för samma period föregående år.

VD Klas Nyström kommentarer

Försäljning och resultat
Bolaget redovisar under perioden ingen försäljning vilket även gällde för motsvarande period föregående år. Koncernens resultat före skatt under perioden uppgår till – 1 010 Tsek, Resultatet för samma period föregående år var – 668 Tsek, resultatet föregående år har påverkats positivt med + 718 Tkr till följd av en uppgörelse med en leverantör.

Styrelsens fortsatta strategiarbete
I mitten av augusti genomförde styrelsen ett möte med inriktning på strategifrågor. Samtidigt kunde Björn-Erik Erlandsson välkomnas till styrelsen när han för första gången sedan han i juni blev invald deltog vid ett fysiskt styrelsemöte.

För att snarast nå målet Proof of Concept beslutade styrelsen att verksamheten skall fokuseras på att fullfölja de projekt som diskuterats och inletts med Blekinge Business Incubator, Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Linköpings universitet, Mälardalens universitet i Västerås och vår Finländska kollega SaraWell.

 

  • Via finansiering om 100 Tsek från Blekinge Business Incubator (BBI) i Karlskrona kan vi förbättra Kiwoks tillgång till infrastruktur inom kommunikationsutveckling samt konstruktion och test. En teknisk verifiering av en blåtandsuppkoppling skall genomföras på Wireless Independent Provider (WIP) och på Forsknings- och Utbildningskliniken på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) med start i november 2023. 
  • Mälardalens universitet, MDU, och Kiwok har tillsammans deltagit i ett Europiskt projekt som sökt forskningsbidrag för utveckling av AI baserad automatanalys av EKG mätningar. Vi beviljades inte det sökta bidraget varför parterna kommer att utvärdera nya utlysningar tillsammans.
  • Linnéuniversitet i Kalmar och Växjö har sedan en tid haft utrustningar från Kiwok för test och utvärdering av möjligheten att använda sensorerna i utvecklingsprojekt inom universitetet.   
  • Institutionen för Medicinsk teknik vid Linköpings universitet, LiU, och Kiwok har under året haft kontakter om gemensam ansökan om forskningsbidrag för utveckling av en Individuell hälsoprofil baserad på Kiwoks distansmonitorering, digital tvilling teknik från LiU och automotanalys från MDU.
  • Letter of Intent om gemensamma marknadsaktiviteter med SaraWell.

 

Styrelsen beslutade att ta fram en plan för bolagets fortsatta uppskalning under 2024 och framåt. Man var överens om att det huvudsakligen handlar om att nå ut till prospekts, användare, intressenter, media och aktiemarknaden samt att skapa actions och transaktioner som driver intresset för Kiwok. Vi måste gå från en situation med relativt låg kännedom och förtroende bland våra intressenter till hög kännedom och högt förtroende. Samtidigt behöver vi förbereda oss för att kunna hantera en kommande efterfrågan och en situation som ett noterat bolag.
 

Hållbar och nära vård
Att hantera patienter på distans skapar en hållbar och personcentrerad vårdmiljö som präglas av förebyggande insatser, förutsägelse, individanpassning och patientengagemang.

Ökad fokus och resursallokering ägnas åt distansövervakning och precisionshälsa inom vårdsektorn. Genom att skräddarsy mätningar, analyser, diagnoser, medicinering och uppföljning uppnås en högre grad av precision i vårdinsatserna. Tidigare behandling, minskat mänskligt lidande och sparade vårdresurser blir möjliga resultat. Dessutom minskar klimatpåverkan när färre patienter belägger sjukhusen och undviker onödiga sjukresor.

Under nästan två decennier har Kiwok utvecklat och erbjudit marknaden lösningar för distanshantering av patienter. Vi besitter en omfattande kunskap om branschens utmaningar, möjliga lösningar och den teknologiska utvecklingen. Vårt breda nätverk sträcker sig över vårdsektorn, akademin, patientgrupper, forskningsinstitut och kollegor inom medtech-branschen. Vi strävar ständigt efter samverkan med andra för att bredda och förbättra vårt erbjudande samt förkorta tiden till marknaden. Digitala lösningar har hittills främst fokuserat på administrativa aspekter av vården. Nästa stora förändring inom vården handlar om att föra ut processer och lösningar närmare patienterna för att spara resurser, förbättra vårdkvaliteten och minska miljöpåverkan. Kiwok är väl positionerade för att delta i denna transformation och arbetar nu med att utveckla AI-baserad automatiserad analys, individuella hälsoprofiler och lösningar för förebyggande och prediktiva åtgärder.

 

Samverkan med SaraWell

Efter att Kiwok Nordic AB (publ) och SaraWell OY tecknat en avsiktsförklaring om ett strategiskt partnerskap kommer nu samverkan inledas inom områdena produktutveckling och marknadsaktiviteter.

Vi kommer att kombinera Kiwoks erbjudande till akademi, regioner och kommuner med avancerade och effektiva lösningar för övervakning av enskilda patienter på distans, med
SaraWells automatiserad livsstilsvägledning för stödjande behandling. Tillsammans kommer vi att erbjuda en intressant lösning för riktade hälsosamtal som nu introduceras i de flesta regioner.

Satsningen på forskningsprojekt fortsätter
Bolagets framgångsrika omställning till att rikta sig mot forskare och forskargrupper inom Life Science-sektorn fortsätter med positiva resultat. Beslutet att ändra kundfokus motiveras primärt av att kliniker ännu inte har visat tillräckligt intresse för fördelarna med distansmonitorering och de ökade kraven på CE-märkt utrustning enligt det nya europeiska regelverket MDR vid försäljning till klinisk användning. Genom medicinska forskningsprojekt säkrar vi utmärkta referenser för framtida försäljning till kliniker. När efterfrågan etablerats inom klinikerna är vår ambition att söka CE-märkning och återigen erbjuda våra lösningar till klinikerna.

Bearbetningen av marknaden kommer att inledas med de forskningsinstitut och forskargrupper i Sverige som vi redan har etablerad kontakt med och som kan underlätta vår inpassning i pågående och framtida projekt. I nästa steg planerar vi att bearbeta motsvarande forskare och organisationer utomlands, med Nordeuropa som startpunkt. Vi välkomnar partnerskap och samarbete kring gemensamma ansökningar om forskningsbidrag.

Samarbete med Linnéuniversitetet
I enlighet med Kiwoks nya strategiska fokus på forskning har vi påbörjat diskussioner om ett utvecklingssamarbete med Linnéuniversitetet, LNU. Inom universitetet hanteras e-hälsofrågor av eHälsoinstitutet, och institutets kontaktpersoner har varit ovärderliga dörröppnare till olika institutioner och forskare på universitetet. Dessa insatser har hittills resulterat i samtal med forskare inom IoT-labbet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, kunskapsmiljön Digitala transformationer samt med produktester av Kiwoks utrustningar på LNU.

Ett av projektmålen är att integrera Kiwoks lösning BodyKom med de nya funktionerna i samband med riktade hälsosamtal. Sådana hälsosamtal planeras införas inom olika regioner med målet att förebygga sjukdom. Genom att använda BodyKom i samband med dessa hälsosamtal förväntas hälsoeffekten av samtalen öka, och Sverige kommer att kunna skapa en databank med hälsodata från friska individer. Tillgången till hälsodata är en avgörande faktor för att vården ska kunna utveckla mer effektiva algoritmer som kan förutse och förebygga sjukdomar.

Kiwok har inlett samarbete med forskare vid Linköpings universitet
Medicinsk teknik, eller MedTech, på Linköpings universitet, LiU, ligger i skärningspunkten mellan många av universitets styrkor och strategiska områden: sensorer, biomaterial, visualisering, AI, eHälsa och många andra aspekter av medicin och välbefinnande. Samarbetet inriktas nu på kombinationer av digital tvilling teknologi från LiU och distansmonitorering av personers hälsoutveckling från Kiwok med syftet att personifiera vårdprocesserna och tidigarelägga upptäckt av ohälsa.

Kiwoks har genomfört en nyemission med företrädesrätt

Under andra kvartalet genomförde Kiwok Nordic en företrädesemission som tecknades till motsvarande 457 Tsek före emissionskostnader. Emissionen genomfördes under perioden 16 – 30 juni. Totalt tecknades emissionen till 457 tkr vilket motsvarar en teckningsgrad om 6 %. Av beloppet tecknades 8 tkr mot kvittning. Antalet aktier i Kiwok ökade genom nyemissionen med 304 763 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 304 763 Kronor. Trotts att teckningsgraden var låg, 6 %, så är tillskottet av rörelsekapital positivt för Kiwok eftersom det ökar handlingsfriheten inför höstens marknadsaktiviteter. Arbetet med uppkapitaliseringen inför listningen fortsätter.
 

Ertbjudande från THiS Group
Investmentbolaget THiS Group AB (publ) har under andra kvartalet genomfört en företrädesemission mot sina aktieägare med avsikt att under 2023 ansöka om marknadsnotering. THiS Group erbjöd aktieägare i Kiwok Nordic AB (publ) att delta i nyemissionen på samma villkor som de egna aktieägarna.

 


Stockholm den 15 november 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076 880 08 00, mejl klas.nystrom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Denna information är insiderinformation som Kiwok Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s markadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 kl. 11:00.

 

 

 

Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser.